Nagrody i certyfikaty

Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne „ASTWA” Sp. z o.o. jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, aktywnie uczestniczy w życiu publicznym i społecznym. Firma zawsze chętnie wspiera wszelkie inicjatywy aktywizujące społeczność lokalną do działań na rzecz ochrony środowiska, czego świadectwem są liczne wyróżnienia i nagrody. Również na szczeblu ogólnopolskim ASTWA została wielokrotnie uhonorowana tytułami i certyfikatami za swoją proekologiczną działalność, jak i za wysoki poziom świadczonych usług.

ASTWA otrzymała tytuł FIRMY DOBRZE WIDZIANEJ. Tytuł ten jest wyrazem uznania i podziękowaniem firmie, jej kierownictwu i pracownikom za szerzenie wiedzy na temat ESG oraz za skuteczne metody komunikowania o prowadzonej przez firmę działalności społecznej.

 

ASTWA otrzymała MEDAL EUROPEJSKI za kompleksową gospodarkę odpadami oraz zimowe i letnie oczyszczanie ciągów komunikacyjnych.

W poprzednich latach ASTWA wielokrotnie otrzymywała MEDAL EUROPEJSKI m.in. za Stosowanie najlepszych praktyk w procesie usuwania wyrobów zawierających AZBEST; Zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; Odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie w kontenerach KP-7 w sposób bezpieczny i przyjazny dla środowiska.

ASTWA otrzymała tytuł „AMBASADORA POLSKIEJ GOSPODARKI” w kategorii Partner Firm Zagranicznych, jako wiarygodnego partnera gospodarczego. Powyższy tytuł ASTWA otrzymała również w roku 2010 i 2013.

ASTWA otrzymała certyfikat SOLIDNA FIRMA za terminowe regulowanie wszelkich zobowiązań oraz poszanowanie ekologii i praw konsumenta. Powyższy certyfikat ASTWA otrzymała również w roku 2002 i 2006.

ASTWA otrzymała tytuł FIRMY DOBRZE WIDZIANEJ za zaangażowanie społeczne i realizowanie idei odpowiedzialności społecznej biznesu.

ASTWA została doceniona przez Narodowy Bank Polski za współpracę i wkład w działalność badawczą.

Certyfikat PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY, otrzymała ASTWA w Konkursie organizowanym przez Krajową Izbę Gospodarczą i Fundację „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”.

Wyróżnienie SUPERFIRMY 2014, otrzymała ASTWA w konkursie organizowanym przez Gazetę Współczesną, Wyższą Szkołę Ekonomiczną oraz Wojewódzki Urząd Pracy.

LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – nagroda przyznana przez Ogólnopolskie Forum Gospodarcze Małych i Średnich Przedsiębiorstw za szczególne osiągnięcia w dziedzinie przedsiębiorczości, innowacyjności i dostosowania firmy do funkcjonowania na zintegrowanym rynku europejskim. Tytuł LIDERA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ASTWA uzyskała również w roku 2001, 2005 i 2008.

ASTWA otrzymała certyfikat FRIMA BLISKA ŚRODOWISKU w ogólnopolskim konkursie ekologicznym pod honorowym patronatem Ministra Środowiska.

Przedsiębiorstwo ASTWA otrzymało certyfikat NAJLEPSZA JAKOŚĆ USŁUG.

ZŁOTA STATUETKA PRACODAWCA PRZYJAZNY ZAŁODZE przyznana za wybitne osiągnięcia w sferze przestrzegania prawa pracy, ochrony stosunku pracy i tworzeniu nowych miejsc pracy oraz za wspieranie akcji charytatywnych. 

ASTWA otrzymała wyróżnienie w rankingu DIAMENTY FORBESA.

Tytuł EURO LIDER w zakresie systemowego zarządzania i gospodarowania odpadami w firmie wywozowej uzyskała firma ASTWA w zakresie usług kompleksowej gospodarki odpadami: wywozu, selektywnej zbiórki i unieszkodliwiania oraz zimowego i letniego oczyszczania ciągów komunikacyjnych.

ASTWA otrzymałą nominację do Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

W konkursie promocyjnym na najlepsze w Polsce i w Europie firmy, produkty i usługi firma ASTWA otrzymała tytuł LIDER RYNKU.

ASTWA zajęła I miejsce w rankingu Kuriera Porannego INNOWACJE.

ASTWA zajęła III miejsce w międzynarodowym konkursie INTERNATIONAL GREEN APPLE AWARD LONDON zastosowanie w działalności firmy dobrej praktyki środowiskowej i zasad zrównoważonego rozwoju.

Certyfikat jest potwierdzeniem największej skuteczności w procesie pozyskiwania środków z Funduszy Unijnych, a także świadczy o dobrym przygotowaniu do konkurowania na Jednolitym Rynku Europejskim. Ceryfikat uprawnia do posługiwania się zdobytym tytułem i znakiem EuroCompany.

W Programie promocyjnym dla najlepszych firm EUROFIRMA odbywającego się pod patronatem Sekretarza Stanu Wiceministra Gospodarki i Pracy, Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne ASTWA Sp. z o.o. zajęło III miejsce w programie EUROFIRMA. 

ASTWA została uhonorowana w 2002 r. prestiżowym tytułem LIDER POLSKIEJ EKOLOGII, który został przyznany za nowoczesne, oryginalne oraz o wysokim efekcie ekologicznym i ekonomicznym „Systemowe podejście do zarządzania i gospodarowania odpadami w firmie usługowej”. W 2000 r. w Konkursie Ministra Środowiska LIDER POLSKIEJ EKOLOGII firma ASTWA uzyskała specjalne wyróżnienie za przedsięwzięcie „Kompleksowa gospodarka odpadami w aspekcie ochrony środowiska”. 

ASTWA została uhonorowana certyfikatem PANTEON POLKIEJ EKOLOGII w konkursie organizowanym pod patronatem Ministra Środowiska i Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. Posiadanie certyfikatu zarządzania środowiskowego ISO 14001 potwierdza, że istotne aspekty środowiskowe firmy są pod stałą kontrolą, przyczyniają się do poprawy stanu środowiska naturalnego, zdrowia ludzkiego i zapobiegają zagrożeniom związanym z ciągłym rozwojem gospodarczym.

W ogólnopolskim konkursie ASTWA otrzymała dyplom FIRMA NOWEGO MILENIUM w kategorii NAJLEPSZA FIRMA USŁUGOWA.

ASTWA została laureatem konkursu organizowanego przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego i Gazetę Wyborczą i otrzymała tytuł AMBASADOR BIZNESU.

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce przyznała firmie ASTWA tytuł DOBROCZYŃCA ROKU 1999 w trzech kategoriach: aktywizacja społeczności lokalnej, edukacja i oświata oraz pomoc społeczna i ochrona zdrowia.

ASTWA uzyskała honorowy tytuł SOLIDNY PARTNER’98 za rzetelność, uczciwość i terminowość w biznesie.

ASTWA została wyróżniona za działalność gospodarczą tytułem MERKURY’98 w konkursie organizowanym przez Białostocką Inicjatywę Gospodarczą.