Polityka jakości

Podstawowym zadaniem Przedsiębiorstwa Usługowo-Asenizacyjnego „ASTWA” Spółka z o.o. w Białymstoku jest świadczenie usług w zakresie kompleksowego gospodarowania odpadami: zbierania, odbierania, selektywnej zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania oraz zimowego i letniego oczyszczania ciągów komunikacyjnych tak, aby spełnić wymagania klientów.

Zarząd PU-A „ASTWA” Sp. z o.o. w Białymstoku, będąc świadomy oddziaływania Spółki na środowisko, podjął zobowiązanie do ciągłego i planowego zmniejszania negatywnego wpływu, a tam gdzie jest to możliwe, zwiększania oddziaływania pozytywnego. Obejmuje to zapobieganie zanieczyszczeniom, bezpieczeństwo usług i spełnianie mających zastosowanie wymagań przepisów prawnych i innych wymagań dotyczących Spółki, do których spełnienia się zobowiązuje i które dotyczą jej aspektów środowiskowych.

Dążąc do utrzymania i pogłębiania zdobytego zaufania klientów, Zarząd zobowiązuje się do stałego podnoszenia jakości usług, dbania o stan środowiska naturalnego, zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym pracowników przy uwzględnieniu potrzeb i oczekiwań innych zainteresowanych stron.

Zarząd PU-A „ASTWA” zobowiązuje się do:

  • świadczenia usług tak, by spełnić wymagania i oczekiwania klientów mając na względzie ich dobro, bezpieczeństwo i ochronę środowiska naturalnego,
 
  • doskonalenia: stosowanych technologii zbierania, odbierania, selektywnej zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, jak również gospodarki remontowej w Spółce przy dążeniu do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 
  • ciągłego zmniejszania uciążliwości środowiskowych: taboru samochodowego i zaplecza technicznego oraz stosowanych materiałów do realizacji usług,
 
  • racjonalnego wykorzystywania energii, paliw oraz zużywanych zasobów naturalnych Ziemi (np. soli),
 
  • podnoszenia kwalifikacji, świadomości oraz uwzględniania roli i angażowania pracowników do działań w zakresie: zarządzania jakością, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 
  • ciągłego doskonalenia działań w zakresie zarządzania jakością, środowiskowego i bhp,
 
  • uaktualniania niniejszej Polityki i celów oraz zadań z niej wynikających, ich okresowego przeglądania oraz zapewnienia odpowiednich zasobów i środków do jej realizacji tak, aby spełnić oczekiwany stopień zadowolenia klientów,

 

  • poprawy estetyki otoczenia firmy, miasta i regionu.

Przyjęte zobowiązania są publicznie dostępne, zrozumiane i realizowane przez pracowników Spółki. Niniejsza Polityka jest zakomunikowana wszystkim osobom pracującym dla lub w imieniu Przedsiębiorstwa Usługowo-Asenizacyjnego „ASTWA” Spółka z o.o. w Białymstoku. Narzędziem zapewniającym osiągnięcie zakładanych celów jest funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania jakością, środowiskowego i bezpieczeństwem.