strategia firmy

Strategia rozwoju opiera się na następujących czynnikach:
 

Zarządzanie przez jakość

      ASTWA realizuje swoje przedsięwzięcia doskonale zdając sobie sprawę, że w dzisiejszej dobie silnej konkurencji na zainteresowanie klienta może liczyć tylko ten, kto potrafi zagwarantować najwyższą jakość usług. Najwyższa jakość stanowi priorytet, a może być osiągnięta jedynie poprzez stosowanie najnowszych technologii przez pracowników stymulowanych właściwą motywacją. 
      W celu podniesienia standardu oferowanych usług oraz z uwagi na proekologiczną działalność firma ASTWA zdecydowała się na wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskowego opartego na międzynarodowych normach ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004. 
      W trosce o zdrowie wszystkich pracowników, doceniając pozytywne strony zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa pracy, firma ASTWA zdecydowała się na wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, który charakteryzuje się poszerzeniem dotychczas wdrożonego ZSZJiŚ o System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oparty na normie PN-N-18001. Certyfikację uzyskano w październiku 2001 r.

Realizacja programu selektywnej zbiórki odpadów

       Przedsiębiorstwo ASTWA kładzie szczególny nacisk na współpracę z mieszkańcami Białegostoku w celu racjonalizacji gospodarowania odpadami. Praca ze społeczeństwem stanowi nieodzowny element działania firmy. ASTWA rozszerzać będzie akcję promocyjną współpracując z władzami miejskimi, oświatowymi i organizacjami proekologicznymi. W ramach tej akcji planowane jest przeprowadzenie programu informacyjnego o zasadach selekcji odpadów i korzyści z niej płynących. Działania informacyjne prowadzone są we współpracy z lokalnymi mediami - prasą, radiem, telewizją.

Nowe przedsięwzięcia

       Długofalowy rozwój selekcji odpadów prowadzony na bazie własnych inwestycji, wspieranych przez źródła zewnętrzne. Praktyczne rozwijanie infrastruktury technicznej "Centrum Odzysku Surowców Wtórnych" oraz badania teoretyczne i empiryczne związane ze sprawnym funkcjonowaniem systemu recyklingu.
         

Powiększenie potencjału firmy

        ASTWA inwestuje w nowe pojemniki i specjalistyczne samochody do ich obsługi, w tym w sprzęt do całorocznego oczyszczania ciągów komunikacyjnych. Konsekwentnie powiększany jest tabor samochodowy oraz sprzęt specjalistyczny w oparciu o sprawdzone marki MERCEDES, MAN i IVECO oraz BRODD-SON, SCHMIDT i EPOKE. Sukcesywnie dokonywane są również inwestycje w nieruchomości - podnoszony jest standard budynku biurowego oraz zaplecza warsztatowego i placu.

Rozszerzenie rynku

        Przygotowywane są bogate oferty usługowe skierowane do poszczególnych segmentów rynku, a w szczególności do prężnie rozwijającego się sektora budownictwa jednorodzinnego. Rozwijana jest współpraca z kontrahentami spoza aglomeracji Białegostoku, w tym kompleksowa obsługa gospodarki odpadami w gminach. Na terenie zainteresowanych gmin realizowana jest również selektywna zbiórka odpadów.
        Od 1997 roku ASTWA zainicjowała usługi zimowego i letniego oczyszczania ciągów komunikacyjnych, ulic i placów. Jest to naturalną kontynuacją dotychczasowej działalności, zapewniającą całościowe, profesjonalne usługi utrzymania czystości. Od 2001 roku świadczone są usługi odbioru odpadów niebezpiecznych: medycznych, lamp fluorescencyjnych i azbestu.

Działalność promocyjna

        Przez cały okres działalności ASTWA promuje zachowania proekologiczne, tak mocno związane z utrzymaniem czystości i racjonalną gospodarką odpadami. Promocja firmy jest związana z kształtowaniem świadomości ekologicznej - problemie o wydźwięku ogólnospołecznym, gdyż pragniemy aby nasze działania skierowane do społeczności miasta Białegostoku (i nie tylko) postrzegane były jako reklama przedsiębiorstw zaangażowanych w inicjatywy rozwijające ogólnie pojmowaną ochronę środowiska.

Działalność innowacyjna

        Ciągłemu doskonaleniu podlega przede wszystkim system selektywnej zbiórki odpadów, w czym pomocne jest kilkuletnie, najdłuższe na białostockim rynku, doświadczenie. Przyczynia się do tego również stała współpraca z zaprzyjaźnionymi firmami z Niemiec, Holandii i USA. 
        Posiadamy nowatorskie opracowania konstrukcji kontenera zamkniętego do gromadzenia odpadów (Prawo ochronne Nr 56420) i pojemnika specjalnego, zwłaszcza na makulaturę (Prawo ochronne Nr 56557). Wzory chronione są patentami, a ich autorem jest Współwłaściciel i Dyrektor Generalny - mgr Stanisław Łuniewski.
          

Szkolenie pracowników

        ASTWA prowadzi aktywną politykę w dziedzinie zatrudnienia i rozwoju kadr. Firma stale powiększa zatrudnienie o wyszkolonych pracowników, nie zapominając o ciągłym podnoszeniu kwalifikacji istniejącej kadry. Szkolenia obejmują zakres obsługi klienta, a także nowoczesne metody zarządzania przy uwzględnieniu wymogów ekologicznych. ASTWA wychodzi z założenia, że to pracownicy budują firmę i właśnie w dobrym wyszkoleniu, entuzjazmie oraz zawodowych, organizacyjnych i technicznych zdolnościach personelu leży przyszłość i rozwój firmy. 
       

        Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne "ASTWA" Sp. z o.o. kontynuując swoje dotychczasowe plany i rozwijając działalność, nadal służyć będzie mieszkańcom Białegostoku i gminom województwa podlaskiego pomocą w utrzymaniu czystości, podnoszenia poziomu wiedzy i kultury ekologicznej społeczeństwa oraz poprawy stanu środowiska naturalnego.