Strategia rozwoju opiera się na następujących czynnikach:​

Zarządzanie przez jakość

ASTWA realizuje swoje przedsięwzięcia doskonale zdając sobie sprawę, że w dzisiejszej dobie silnej konkurencji na zainteresowanie klienta może liczyć tylko ten, kto potrafi zagwarantować najwyższą jakość usług. Najwyższa jakość stanowi priorytet, a może być osiągnięta jedynie poprzez stosowanie najnowszych technologii przez pracowników stymulowanych właściwą motywacją.

W celu podniesienia standardu oferowanych usług oraz z uwagi na proekologiczną działalność firma ASTWA zdecydowała się na wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskowego opartego na międzynarodowych normach ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004.

W trosce o zdrowie wszystkich pracowników, doceniając pozytywne strony zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa pracy, firma ASTWA zdecydowała się na wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, który charakteryzuje się poszerzeniem dotychczas wdrożonego ZSZJiŚ o System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oparty na normie PN-N-18001. Certyfikację uzyskano w październiku 2001 roku.

Realizacja programu selektywnej zbiórki odpadów

Przedsiębiorstwo ASTWA kładzie szczególny nacisk na współpracę z gminami województwa podlaskiego w celu racjonalizacji gospodarowania odpadami. ASTWA promuje segregację odpadów współpracując z władzami miejskimi, oświatowymi i organizacjami proekologicznymi. Poprzez te działania ASTWA dąży do zminimalizowania negatywnego wpływu odpadów na środowisko oraz do efektywnego wykorzystania surowców wtórnych. Program selektywnej zbiórki odpadów jest istotnym krokiem w kierunku bardziej zrównoważonej gospodarki odpadami i chronieniu naszej planety dla przyszłych pokoleń.

Powiększenie potencjału firmy

ASTWA inwestuje w nowe pojemniki i specjalistyczne samochody do ich obsługi, w tym sprzęt do całorocznego oczyszczania ciągów komunikacyjnych. Konsekwentnie powiększany jest tabor samochodowy oraz sprzęt specjalistyczny w oparciu o sprawdzone marki MERCEDES, MAN i IVECO oraz BRODD-SON, SCHMIDT i EPOKE. Sukcesywnie dokonywane są również inwestycje w nieruchomości – podnoszony jest standard budynku biurowego oraz zaplecza warsztatowego i placu.

Kompleksowe usługi

Przygotowywane są bogate oferty usługowe skierowane do poszczególnych segmentów rynku. Rozwijana jest współpraca z kontrahentami spoza aglomeracji Białegostoku, w tym kompleksowa obsługa gospodarki odpadami w gminach. Na terenie gmin realizowana jest również selektywna zbiórka odpadów.

Od 1997 roku ASTWA zainicjowała usługi zimowego i letniego oczyszczania ciągów komunikacyjnych, ulic i placów. Jest to naturalną kontynuacją dotychczasowej działalności, zapewniającą całościowe, profesjonalne usługi utrzymania czystości. Od 2001 roku świadczone są usługi odbioru odpadów niebezpiecznych.

Działalność promocyjna

Przez cały okres działalności ASTWA promuje zachowania proekologiczne, tak mocno związane z utrzymaniem czystości i racjonalną gospodarką odpadami. Promocja firmy jest związana z kształtowaniem świadomości ekologicznej – problemie o wydźwięku ogólnospołecznym, gdyż pragniemy, aby nasze działania skierowane do społeczności miasta Białegostoku oraz gmin województwa podlaskiego postrzegane były jako reklama przedsiębiorstw zaangażowanych w inicjatywy rozwijające ogólnie pojmowaną ochronę środowiska.

Działalność innowacyjna

Ciągłemu doskonaleniu podlega przede wszystkim system selektywnej zbiórki odpadów, w czym pomocne jest kilkuletnie, najdłuższe na białostockim rynku, doświadczenie. Przyczynia się do tego również stała współpraca z zaprzyjaźnionymi firmami z Niemiec, Holandii i USA.

Posiadamy nowatorskie opracowania konstrukcji kontenera zamkniętego do gromadzenia odpadów (Prawo ochronne Nr 56420) i pojemnika specjalnego, zwłaszcza na makulaturę (Prawo ochronne Nr 56557). Wzory chronione są patentami.

Szkolenie pracowników

ASTWA prowadzi aktywną politykę w dziedzinie zatrudnienia i rozwoju kadr. Firma stale powiększa zatrudnienie o wyszkolonych pracowników, nie zapominając o ciągłym podnoszeniu kwalifikacji istniejącej kadry. Szkolenia obejmują zakres obsługi klienta, a także nowoczesne metody zarządzania przy uwzględnieniu wymogów ekologicznych.

ASTWA wychodzi z założenia, że to pracownicy budują firmę i właśnie w dobrym wyszkoleniu, entuzjazmie oraz zawodowych, organizacyjnych i technicznych zdolnościach personelu leży przyszłość i rozwój firmy.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne „ASTWA” Sp. z o.o. kontynuując swoje dotychczasowe plany i rozwijając działalność, nadal służyć będzie mieszkańcom Białegostoku i gminom województwa podlaskiego pomocą w utrzymaniu czystości, podnoszenia poziomu wiedzy i kultury ekologicznej społeczeństwa oraz poprawy stanu środowiska naturalnego.